Monthly Archives Lipiec 2015

Rynki utrzymanie – wycofanie się

Strategia redukcji nakładów polega na ograniczaniu intensywności działań i wydatków marketingowych wspierających dotychczasowe produkty na obsługiwanych dotąd rynkach. Kierownictwo firmy może zastosować tę strategię, gdy nie widzi szans dalszego wzrostu sprzedaży produktu, występują natomiast możliwości utrzymania silnej pozycji oferty na rynku, nawet przy zredukowanym budżecie marketingowym. Redukcja nakładów marketingowych (np. niższe wydatki na promocję) powinna spowodować spadek kosztów i przynajmniej utrzymanie dotychczasowego poziomu zysków,. Ta opcja strategiczna jest przeciwieństwem strategii penetracji.

Bez kategorii

Wprowadzenie nowego produktu na rynek

Ostatnim etapem procesu rozwoju nowego produktu jest wprowadzenie tego produktu na rynek. Ze względu na bardzo wysokie koszty podjęcie decyzji o wprowadzeniu nowego produktu na rynek wymaga wszechstronnej analizy informacji zebranych na etapach wcześniejszych. Gdy kierownictwo firmy podejmie decyzję pozytywną, wówczas produkt przechodzi do produkcji, wybiera się nazwę marki oraz najlepsze opakowanie. Wprowadzenie nowego produktu na rynek wiąże się z poniesieniem wysokich nakładów finansowych na uruchomienie produkcji (budowa hal produkcyjnych, zakup linii technologicznych itd.), nierzadko na dużą skalę. Znaczne nakłady finansowe są także przeznaczane na działalność marketingową, głównie na reklamę i promocję sprzedaży. Na przykład przy wprowadzaniu nowych produktów spożywczych na rynek krajowy nakłady na marketing mogą przekroczyć kwotę 50% wartości sprzedaży zrealizowanej w ciągu pierwszego roku. Efektywne wprowadzenie nowego produktu na rynek może zależeć od podjęcia przez kierownictwo firmy decyzji w zakresie:

Bez kategorii

Konieczne informacje na opakowaniu – ciąg dalszy

Nadany przez producenta odczytujących. Oznaczenie produktów kodem jest też użyteczne z punktu widzenia konsumenta. Elektroniczne odczytywanie informacji zmniejsza możliwość pomyłki, a ponadto przyspiesza obsługę klientów przez wydrukowanie konsumentowi szerokiej informacji o zakupionym produkcie (np. nazwy produktu, wagi, ceny jednostki, ceny opakowania).

Bez kategorii

Klasyfikacja produktów

Aby móc prowadzić skuteczne strategie marketingowe poszczególnych produktów, menedżer powinien wyszukać najlepszy schemat klasyfikacji produktów i rozwinąć go tak, by można było ściśle określić, do jakiej grupy należy zaliczyć produkty występujące w jego ofercie rynkowej. Te działania powinny być oparte na cechach produktów oraz na sposobach ich zakupu przez klientów.

Bez kategorii

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zmodernizowane produkty

Jeżeli podejmowane działania są mało skuteczne, może się okazać konieczne podjęcie bardziej ryzykownych i radykalnych decyzji, dotyczących np. wejścia na rynki zagraniczne. Zadanie to jest bardzo trudne, chociażby ze względu na silną konkurencję i stosowanie ochrony rynku wewnętrznego w wielu krajach. Daje to jednak istotne możliwości rozszerzenia sprzedaży.

Bez kategorii

Metody badań opakowań

Znając rolę opakowania w kształtowaniu wyobrażeń o produkcie, należy starannie badać odczucia klientów w przypadku wprowadzania nowych produktów na rynek. Doświadczenie wskazuje, że nawet bardzo dobry projekt, przygotowany przez najlepszego plastyka, może się rozminąć z preferencjami czy gustami segmentu, do którego jest kierowany. Dlatego projekt opakowania powinien być poddany ocenie w badaniach marketingowych.

Bez kategorii

Klasyfikacja produktów przemysłowych – ciąg dalszy

Dobra inwestycyjne są użytkowane w długim okresie, a zatem ich zakupy są dość rzadkie. Częściej są nabywane dobra standardowe, natomiast rzadziej – urządzenia wytwarzane na potrzeby konkretnego odbiorcy. Dostawcy i nabywcy należą na ogół do tych samych gałęzi i branż, a zatem wzajemne kontakty są dość stałe, oparte na sprzedaży osobistej. Często zależą one od geograficznej lokalizacji przedsiębiorstw. Przykładem mogą być zlokalizowane w Wielkopolsce fabryki maszyn rolniczych, pracujące na rzecz wielkotowarowego rolnictwa.

Bez kategorii