Rynki utrzymanie – wycofanie się

Strategia redukcji nakładów polega na ograniczaniu intensywności działań i wydatków marketingowych wspierających dotychczasowe produkty na obsługiwanych dotąd rynkach. Kierownictwo firmy może zastosować tę strategię, gdy nie widzi szans dalszego wzrostu sprzedaży produktu, występują natomiast możliwości utrzymania silnej pozycji oferty na rynku, nawet przy zredukowanym budżecie marketingowym. Redukcja nakładów marketingowych (np. niższe wydatki na promocję) powinna spowodować spadek kosztów i przynajmniej utrzymanie dotychczasowego poziomu zysków,. Ta opcja strategiczna jest przeciwieństwem strategii penetracji.

Strategia wycofania się z części rynków polega na tym, że przedsiębiorstwo oferuje dotychczasowe produkty, ale wycofuje się z jednego lub kilku dotąd obsługiwanych rynków. Działania marketingowe są koncentrowane na pozostałych rynkach, na których ma ono najsilniejszą pozycję i najlepsze możliwości rozwoju w przyszłości. Jest ona przeciwieństwem strategii rozwoju rynku.

Strategia redukcji liczby produktów polega na eliminacji (również sprzedaży) z oferty produktów generujących straty, sprzedawanych dotąd przez przedsiębiorstwo. Te działania umożliwiają firmie skoncentrowanie się na produktach mających możliwości zwiększenia poziomu sprzedaży i zysków w przyszłości na dotychczasowych rynkach oraz uzyskania przez to przewagi konkurencyjnej. Ta opcja strategiczna jest przeciwieństwem strategii rozwoju produktu.

Strategia likwidacji linii produktów jest najczęściej realizowana wtedy, kiedy kierownictwo firmy zdecyduje, że dana linia produktów nie jest dostatecznie silnie spokrewniona z innymi, znajdującymi się w ofercie firmy. Decyzja o likwidacji danej linii produktów może również wynikać z braku wystarczających kompetencji do osiągania lub utrzymania przewagi konkurencyjnej przez firmę na rynku. W skrajnym przypadku jest sprzedawana cała firma. Uzyskane w ten sposób pieniądze mogą być wykorzystane do sfinansowania innych planów kierownictwa przedsiębiorstwa. Strategia likwidacji lub sprzedaży linii produktów firmy może być następstwem błędnych decyzji związanych ze strategiami dywersyfikacji. Sprzedaż linii produktów lub – w pewnych sytuacjach – przedsiębiorstwa jest przeciwieństwem strategii dywersyfikacji.

Bez kategorii