Targetowanie i pozycjonowanie

Marketing zindywidualizowany. Podejście to zakłada wyodrębnienie z rynku poszczególnych klientów i kierowanie do nich zindywidualizowanego przekazu. Stosowane są tutaj metody bezpośredniego dotarcia z komunikatem promocyjnym do odbiorcy. Internetowy marketing zindywidualizowany jest najlepszym rozwiązaniem dla firm, które działają na rynku przedsiębiorstw (B2B, business-to-business).

Planowanie strategii marketingowych, a w ich ramach strategii promocyjnej, powinno być poprzedzone działaniami mającymi na celu zbudowanie spójnego obrazu rynku, do którego przedsiębiorstwo zwraca się ze swoją ofertą. Proces ten jest podzielony na trzy etapy: segmentację, targetowanie (określanie rynku docelowego) oraz pozycjonowanie.

Segmentacja. Segmentacja to proces złożony, który zakłada następujące działania: określenie kryteriów doboru, podział rynku na części oraz opisanie powstałych w ten sposób, w miarę jednorodnych, segmentów. Dobór kryteriów segmentacji jest uzależniony od typu rynku: inaczej wyróżnia się segmenty na rynku konsumenta, inaczej na rynku przedsiębiorstw.

Targetowanie. Targetowanie jest określeniem rynku docelowego. Polega na ocenie atrakcyjności poszczególnych części rynku wybranych w procesie segmentacji, przy czym oceny dokonuje się zawsze z punktu widzenia danego przedsiębiorstwa. Na tej podstawie następuje wybór segmentów, do których przedsiębiorstwo zamierza się zwrócić ze swoją ofertą.

Pozycjonowanie. Etap pozycjonowania to wybór kompozycji marketingowej (marketing mix) odpowiedniej dla każdego segmentu. Powinna on uwzględniać nie tylko wymagania poszczególnych grup odbiorców, lecz także sytuację na rynku (w tym przede wszystkim działania bezpośrednich konkurentów, oferty substytucyjne itp.).

W wyniku podziału rynku powstają zwykle segmenty – duże grupy, które posiadają określone, jednorodne cechy, wyodrębnione dzięki zastosowaniu wcześniej przyjętych kryteriów. Istnieje jednak i węższe pojęcie – nisza rynkowa-, jest to wąska grupa odbiorców, posiadająca bardzo ściśle określone preferencje lub cechy charakterystyczne.

Bez kategorii