Testowanie rynku – ciąg dalszy

Metody testowania rynku są inne dla produktów konsumpcyjnych i inne dla produktów przemysłowych. Do testowania rynku nowych produktów konsumpcyjnych stosowane są następujące metody:

– badanie fluktuacji sprzedaży, które umożliwia przedsiębiorstwu oszacowanie częstotliwości dokonywania zakupów w warunkach, kiedy konsumenci wydają własne pieniądze i dokonują wyboru wśród marek konkurencyjnych:

– symulowane testy marketingowe dostarczające informacji na temat względnej efektywności reklamy danej marki w stymu- lowaniu chęci spróbowania tego produktu w stosunku do reklam firm konkurencyjnych:

– kontrolowane testy rynkowe umożliwiające zbadanie wpływu wewnętrznych czynników w sklepie i wpływu ograniczonej reklamy na postępowanie nabywcy przy zakupie bez bezpośredniego angażowania w to konsumentów, z wykorzystaniem paneli sklepów:

– test próbnych, rynków, który jest najbardziej zaawansowaną metodą testowania nowego produktu konsumpcyjnego, ponieważ odbywa się w warunkach zbliżonych do realnie występujących w otoczeniu, a jego realizacja wymaga odpowiedzi na pięć zasadniczych pytań: o „Ile miast czy obszarów należy objąć testem?”, o „Które miasta powinny być wybrane do testu?”, o „Jak długo ma być prowadzony test marketingowy?”, o „Jakiego rodzaju informacje chcemy uzyskać z testu?”, o „Jakie działania zostaną podjęte na podstawie informacji uzyskanych z testu?”.

– Należy pamiętać, aby testowane rynki były reprezentatywne. W testach rynkowych kładzie się nacisk na dobór takiej grupy nabywców, która będzie reprezentować rynek w całości. Reakcje testowanych rynków wskazują, jak nowy produkt będzie akceptowany przez cały rynek.

Niektóre duże firmy pomijają etap testowania rynku, wprowadzając nowy produkt na część rynku. Przedsiębiorstwo, po zebraniu odpowiednich informacji z rynku o danym produkcie i po ewentualnych działaniach korygujących, wprowadza produkt na cały rynek docelowy.

Do testowania nowych produktów przemysłowych są często stosowane pokazy handlowe, na których badane są: zainteresowanie nowym produktem, reakcje klientów na różne jego cechy, intencje zakupu. Nowy produkt przemysłowy może być również testowany w salonach wystawowych dystrybutora lub/i dealera. Można wówczas uzyskać informacje dotyczące preferencji i cen w realnych warunkach sprzedaży produktu.

Bez kategorii