Rynek produktów przemysłowych – rynkiem pierwotnym

Oferowane klientom różnorodne produkty konsumpcyjne są wytwarzane w sferze przemysłowej i to ona dostarcza je pośrednikom. Rynek produktów przemysłowych jest zatem pierwotny w stosunku do rynku dóbr konsumpcyjnych.

Rynek produktów przemysłowych obejmuje wszystkie podmioty, które kupują dobra i usługi służące wytwarzaniu innych produktów i usług, następnie sprzedawanych i dostarczanych innym uczestnikom rynku.

Decydując się na używanie terminu „produkty przemysłowe”, jesteśmy świadomi, że jest on bardzo dyskusyjny i nie do końca precyzyjny. W literaturze spotyka się inne terminy, np. produkty (dobra) zaopatrzeniowe, produkty inwestycyjne, środki produkcji czy produkty dla przemysłu. Zakres pojęcia „produkty przemysłowe” wynika z przedstawionej dalej szczegółowej klasyfikacji tych produktów, W publikacjach amerykańskich pojawia się termin

Rynek produktów przemysłowych trzeba traktować bardzo szeroko, bowiem obejmuje on zarówno sferę produkcji, jak i usług (rolnictwo, przemysły wydobywcze, budownictwo, transport, komunikacja).

Transakcje na rynku produktów konsumpcyjnych ograniczają się do sprzedaży klientom gotowego produktu (np. garnituru). Natomiast wyprodukowanie i dostarczenie tego artykułu (garnituru) wymaga zawarcia wielu różnorodnych transakcji na rynku produktów przemysłowych (zakup wełny i chemikaliów przez producenta tkanin: zakup tkaniny, guzików, nici, energii, wody przez producenta odzieży: zakup garniturów, dzierżawa powierzchni, zakup energii przez hurtownika i detalistę). Rynek produktów przemysłowych jest zatem o wiele bardziej rozległy pod względem zawieranych transakcji i przepływów pieniężnych w sferach wytwarzania i dystrybucji oraz w istotny sposób odróżnia się od rynku dóbr konsumpcyjnych.

Bez kategorii