Rozwój i testowanie koncepcji nowego produktu cz. III

Po zapoznaniu się przez respondentów z koncepcją produktu są zadawane pytania na temat tego. co im się podobało, a co nie, a także, jakie jest prawdopodobieństwo zakupu danego produktu przez nich. W wyniku testowania koncepcji przedsiębiorstwo powinno uzyskać informacje na temat:

– stopnia dotarcia informacji o koncepcji produktu do odbiorcy:

– stopnia intensywności potrzeby:

– wielkości luki, jaka istnieje między danym nowym produktem a produktami już wprowadzonymi na rynek:

– postrzeganej wartości produktu (akceptacji poziomu ceny przez odbiorców):

– intencji zakupu (prawdopodobieństwa zakupu nowego produktu):

– docelowych użytkowników, sytuacji i okoliczności użytkowania, spożywania nowego produktu oraz częstotliwości jego zakupu.

Preferencje odbiorców wobec alternatywnych koncepcji produktu można badać i mierzyć za pomocą techniki zwanej analizą łącznego oddziaływania zmiennych (conjoint analysis – metoda pomiaru łącznego). Jest to metoda stosowana do określania stopnia użyteczności, przypisywanego przez konsumentów różnym poziomom atrybutów produktu. Respondentom są pokazywane hipotetyczne oferty, tworzone przez łączenie różnych poziomów cech. Następnie są oni proszeni o uszeregowanie tych ofert z punktu widzenia preferencji. Badanie to pozwala przedsiębiorstwu ujawnić najbardziej akceptowane oferty, ustalić udział w rynku i poziom zysku, jaki firma mogłaby osiągnąć.

Przedsiębiorstwo, podejmując działania w zakresie rozwoju i testowania koncepcji, może uniknąć problemów, jakie nowy produkt często napotyka po wprowadzeniu na rynek (silna konkurencja, nieodpowiednia wysokość ceny, zbyt niski poziom sprzedaży, niejasno określona grupa odbiorców docelowych).

Bez kategorii