Marketing zróżnicowany i marketing kierowany

Masowe podejście do klienta. Masowe podejście do klienta zakłada oferowanie tej samej kompozycji marketingowej (marketing mix) wszystkim potencjalnym nabywcom. W takim wypadku działania promocyjne będą zakładały docieranie z tym samym komunikatem do jak największej liczby odbiorców, a prowadzone kampanie będą miały charakter zasięgowy. Tego typu promocje w sieci mogą prowadzić wyłącznie portale horyzontalne: ich celem jest uzyskanie jak największego udziału w rynku internetowym (co nie wyklucza prowadzenia przez nie kampanii ukierunkowanych na konkretnego odbiorcę).

Marketing zróżnicowany. Marketing zróżnicowany również zakłada dążenie do obsługi jak największej liczby klientów, ale rynek zostaje podzielony na kilka grup i każdej z nich przyporządkowuje się odrębną kompozycję marketingową. W takich wypadkach promocja ma również charakter szeroki (zasięgowy), przy czym stosuje się tu różne formy komunikatów, uzależnione od specyfiki poszczególnych grup odbiorców. W sieci promocja tego typu może być stosowana np. przez operatorów telekomunikacyjnych, którzy dążą do obsługi całego rynku podzielonego na segmenty (np. segment przedsiębiorstw, segment konsumentów korzystających intensywnie z telefonów, segment konsumentów korzystających okazjonalnie z telefonu itd.).

Marketing kierowany. Marketing kierowany (zwany też docelowym) zakłada podział rynku na segmenty, wybór grup docelowych, a następnie skierowanie do nich sprofilowanych działań (każdej grupie przyporządkowuje się odrębną kompozycję marketingową). Marketing kierowany wymaga zastosowania promocji wąskiej (targetowanej), w której do poszczególnych, precyzyjnie wybranych segmentów kieruje się odrębne komunikaty. Ten typ internetowych działań marketingowych i wynikająca z nich kompozycja promocyjna (promotion mix), są zalecane większości przedsiębiorstw działających na rynku konsumentów (B2C, business-to-client).

Bez kategorii