Funkcja rynkowa – internet

Celem promocji jest też zwiększanie efektywności pozostałych elementów kompozycji marketingowej (marketing mix), czyli produktu, ceny i dystrybucji, na konkurencyjnym rynku. Internet jest ważnym narzędziem osiągania przewagi konkurencyjnej, a posługująca się nim firma jest postrzegana jako nowoczesna i innowacyjna.

Wymienione cechy globalnej sieci predestynują ją do zajęcia istotnej pozycji w programach marketingowych nowoczesnych przedsiębiorstw. W pierwszej części książki zajmiemy się planowaniem działań marketingowych on-line.

Jednym z najważniejszych celów nowoczesnego marketingu jest komunikacja przedsiębiorstwa z klientami – zarówno obecnymi, jak i potencjalnymi. Firmy tworzą w tym celu zaawansowane systemy komunikacji marketingowej, znane pod nazwą promotion mix (kompozycja promocyjna). W skład tradycyjnej kompozycji promocyjnej wchodzą:

Reklama – wszelka płatna forma bezosobowej prezentacji dóbr lub usług, skierowana do szerokiego audytorium za pośrednictwem mass mediów. Public relations wraz z publicity – służące promowaniu i utrwalaniu pozytywnego wizerunku firmy i jej produktów.

Promocja sprzedaży – stosowanie bodźców ekonomicznych w celu pobudzenia sprzedaży. Marketing bezpośredni – bezpośrednie docieranie z przekazem reklamowym do odbiorców, przy zastosowaniu wszelkich narzędzi umożliwiających kontakt, poza prezentacją osobistą.

Sprzedaż osobista – osobista prezentacja oferty potencjalnemu nabywcy. Opakowanie, a także ustny przekaz (word of mouth, mouth-to-mouth), które w ostatnim czasie zalicza się również do kompozycji promocyjnej.

Bez kategorii