Cykl życia produktu a rozwój firmy

Z tej szczegółowej analizy cyklu życia produktu wynika złożoność problemów związanych z procesami zarządzania i procesami decyzyjnymi w firmie. Gdyby rozwój przedsiębiorstwa był oparty wyłącznie na wytwarzaniu jednego produktu, wówczas przebieg tego rozwoju byłby zgodny z cyklem życia produktu. Wraz z końcem fazy dojrzałości i rozpoczęciem się fazy spadku sprzedaży następowałby upadek przedsiębiorstwa.

Sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa wymaga nie tylko rozeznania, w jakiej fazie znajdują się wytwarzane produkty, ale także planowania rozwoju produktu. Wprowadzanie kolejnych produktów na rynek umożliwia trwanie przedsiębiorstwa i jego rozwój.

Wynikające z macierzy Ansoffa (patrz rozdział 7) strategie rozwoju są ściśle związane z cyklem życia produktu. Strategia penetracji rynku obejmuje wiele działań nastawionych na doskonalenie produktu i utrzymywanie kontaktu z klientem. Strategia rozwoju rynku, dość trudna do stosowania, zależy czasem od warunków związanych z otoczeniem, a nie tylko od wewnętrznych decyzji przedsiębiorstwa.

Z punktu widzenia możliwości efektywnego i szerokiego stosowania należy najdokładniej rozważyć strategię rozwoju produktu. Rozwój firmy, wzrost sprzedaży i wzrost rynków w dużym stopniu zależą od kolejności wprowadzania produktów na rynek. Ilustracją filozofii myślenia firmy w tym względzie jest wykres obrazujący kolejność i czas wprowadzania nowego produktu na rynek (rysunek 12).

Cykl życia produktu a strategie wynikające z macierzy Ansoffa znaczenie znajomości faz cyklu życia produktu dla sprawnego zarządzania rozwojem firmy. Rozeznanie faz cyklu życia, w którym znajdują się poszczególne produkty, pozwala na przewidywanie wielkości sprzedaży w przyszłości. Jest to istotny czynnik ułatwiający prognozowanie oraz zmniejszający ryzyko działań gospodarczych. Znajomość cyklu życia produktu ułatwia umiejscowienie sytuacji firmy w otoczeniu. Jeśli produkt znajduje się w fazie wzrostu, a sprzedaż w firmie maleje, to oznacza, że konkurenci lepiej zaspokajają potrzeby klientów, konieczne jest więc dokonanie wewnętrznej analizy firmy i jej udziału w rynku.

Znając aktualne miejsce produktu w cyklu jego życia, lepiej i trafniej można dostosować do tego poszczególne strategie marketingowe. W zależności od rozkładu produktów według omawianej cechy inaczej należy sterować cenami, kanałami dystrybucji oraz doborem instrumentów promocji.

Zapewnienie rozwoju firmie wymaga uważnego śledzenia oraz planowania cyklu życia produktów składających się na ofertę firmy. Ilustracją zarówno pozytywnych, jak i negatywnych zjawisk z tym związanych jest wykres na rysunku 13.

Bez kategorii