Analiza ekonomiczna przedsięwzięcia

Analiza ekonomiczna przedsięwzięcia (nowego produktu) polega na szacowaniu atrakcyjności oferty. Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie za nowy produkt muszą więc dokonać projekcji wielkości sprzedaży, kosztów oraz zysków. Określa się, czy nowy produkt zapewni realizację celów firmy, które często mają charakter czysto finansowy.

Analiza ekonomiczna jest szczegółową projekcją zarówno minimalnej, jak i maksymalnej sprzedaży oraz jej wpływu na firmę. Szacuje się koszty produkcji i dystrybucji nowego produktu, co też pozwala oszacować przyszłe zyski.

Na czterech pierwszych etapach procesu rozwoju nowego produktu firma zbiera informacje. Jeśli na tych etapach powstają poważne wątpliwości, to dalszy rozwój koncepcji nowego produktu powinien zostać przerwany jeszcze zanim zostaną zainwestowane duże pieniądze na kolejne etapy procesu rozwoju.

Przy szacowaniu wielkości sprzedaży należy wziąć pod uwagę częstotliwość zakupu oraz trwałość danej kategorii produktów. Te dwie zmienne powodują, że charakterystyka sprzedaży (ilustrowana cyklem życia danej kategorii produktu) jest różna, zwłaszcza w późniejszych fazach rynkowego cyklu życia produktu. Na przykład opracowanie prognozy sprzedaży dla kategorii produktów nabywanych rzadko, takich jak lodówka, wymaga oddzielnego szacowania wielkości sprzedaży tego produktu, gdy jest on nabywany po raz pierwszy i gdy jest kupowany w celu odtworzenia.

Na podstawie opracowanych prognoz sprzedaży kierownictwo firmy może oszacować przyszłe koszty, jakie musi ponieść, oraz zyski, jakie zamierza osiągnąć po wprowadzeniu nowego produktu na rynek. Koszty całego przedsięwzięcia mogą być szacowane niezależnie przez poszczególne działy firmy w celu ich skonfrontowania i urealnienia. Należy dokonać dla okresu kilkuletniego projekcji wielkości sprzedaży, kosztów i zysków dla danego, nowego produktu, który miałby być wprowadzony na rynek.

Szacunki te należy uzupełnić analizami progu rentowności oraz ryzyka. W przypadku analizy ryzyka określa się trzy wielkości szacunkowe: optymistyczną, pesymistyczną oraz najbardziej prawdopodobną. Pozytywne wyniki analizy ekonomicznej upoważniają kierownictwo firmy do podjęcia decyzji o przekazaniu koncepcji produktu na następny etap procesu rozwoju. Najczęściej odbywa się on w dziale technicznym lub/oraz w dziale badań i rozwoju przedsiębiorstwa, a ma na celu wyprodukowanie konkretnego produktu. Należy zaznaczyć, że po uzyskaniu nowych informacji analiza ekonomiczna powinna zostać zweryfikowana.

Bez kategorii