Warunki sukcesu nowego produktu – ciąg dalszy

Z ryzykiem niepowodzenia nowego produktu i poniesienia kosztów z tym związanych musi się liczyć każda firma realizująca tę strategię. Ponieważ wskaźnik niepowodzeń (procent nowych produktów nie przynoszących żadnego zysku lub procent produktów, które przyniosły zysk, ale niższy od oczekiwanego: wskaźnik ten zależy od sposobu zdefiniowania pojęcia „niepowodzenie nowego produktu”) przy wprowadzaniu na rynek nowych produktów jest wysoki, przedsiębiorstwa próbują określić, jak można ograniczyć przypadkowość sukcesu. Jednym ze sposobów jest identyfikacja nowych produktów, które osiągnęły sukces i ustalenie wspólnych dla nich czynników. Wyniki wielu przeprowadzonych badań (m.in. przez R.G. Coopera i E.J. Klein- schmidta) nad udanym wprowadzeniem nowych produktów o różnym poziomie technicznym ujawniły, że ich sukces rynkowy jest zależny m.in. od następujących czynników:

– doskonałości produktu, np. wyższa jakość, nowe cechy użytkowe, wyższa wartość użytkowa:

– prawidłowego zdefiniowania koncepcji produktu przed przystąpieniem do jego tworzenia, tzn. właściwego określenia rynku docelowego, wymagań w zakresie produktu i pożądanych jego atrybutów:

– synergii technologii i marketingu:

– wysokiej jakości realizacji poszczególnych etapów procesu rozwoju nowego produktu:

– atrakcyjności rynku.

W innym badaniu (zrealizowanym przez M.A. Maidique’a i B.J. Zirgera), w którym sukces produktu został zdefiniowany jako osiągnięcie lub przekroczenie progu rentowności, wyodrębniono kilka czynników warunkujących sukces. Stwierdzono, że sukces w zakresie wprowadzania nowych produktów jest większy, jeżeli:

– większa jest zdolność firmy do identyfikowania potrzeb nabywców:

– wyższy jest stosunek wartości użytkowej do kosztu:

– produkt zostanie wprowadzony wcześniej w stosunku do konkurencji:

– wyższy jest szacowany zysk przy sprzedaży produktu:

– racjonalnie są wykorzystywane zasoby firmy i jej know-how:

– firma ma odpowiednie umiejętności przeprowadzenia badań marketingowych i technicznych produktu, zanim zostanie on wprowadzony na rynek:

– efektywnie współpracują wszystkie działy firmy:

– odpowiednie środki będą przeznaczone na przekazywanie informacji o produkcie i wprowadzenie go na rynek:

– postawa zarządu i pracowników niższych szczebli zarządzania jest zgodna, większe jest poparcie ze strony zarządu i pracowników firmy.

Bez kategorii