Kreowanie pomysłów nowych produktów – ciąg dalszy

W ten sposób firmy mogą uzyskać informację, co klientom się podoba, a co nie. Tego typu działalność jest związana z realizacją strategii imitacji i doskonalenia produktów. Japończycy, stosując tę analizę, znaleźli sposoby na ulepszenie widu zachodnich produktów, na które wcześniej kupili licencje, np. magnetowid Philipsa został w ten sposób zmodernizowany. Japończycy w ciągu kilku lat stali się liderami na rynku elektronicznych produktów konsumpcyjnych. Inny przykład dotyczy nierdzewnych żyletek wymyślonych przez firmę Wilkinson, która jednak produkowała je w niewielkich ilościach. Firma Gillette odniosła sukces na rynku, poprawiając technologię produkcji żyletek, co umożliwiło ich masową sprzedaż.

Pomysły nowych produktów' pochodzą również od wynalazców, przedstawicieli organizacji patentowych, konsultantów przemysłowych, z laboratoriów badawczych, agencji reklamowych, agencji badań marketingowych itd. Aby zyskały one zainteresowanie, w firmie powinna być wyznaczona przez kierownictwo osoba odpowiedzialna za promocję pomysłów nowych produktów.

W generowaniu lepszych pomysłów mogą być pomocne określone techniki i metody wspomagające wysiłek umysłowy. Do najważniejszych metod generowania pomysłów nowych produktów, według Ph. Kotlera, zalicza się:

– listą atrybutów Osborna, która polega na tworzeniu list głównych atrybutów (cech) istniejącego produktu, a następnie rozpatrywaniu każdego z nich w poszukiwaniu ulepszeń. Pomocne przy tym są następujące pytania dotyczące przedmiotu i jego cech: „Inaczej zastosować? Przystosować? Powiększyć? Pomniejszyć? Zastąpić? Przekształcić? Odwrócić? Połączyć?”:

– zależności wymuszone: w tym przypadku analizuje się wzajemne zależności występujące między kilkoma produktami komplementarnymi:

– analizę morfologiczną, która polega na zidentyfikowaniu strukturalnych elementów problemu i zbadaniu zależności między nimi:

– identyfikację potrzeby/problemu zaczyna się od klientów, którzy są pytani o potrzeby, problemy, pomysły dotyczące użytkowania, spożywania konkretnego produktu lub klasy produktów (najskuteczniejszym w tym przypadku sposobem identyfikacji potrzeby/problemu jest współpraca z wiodącymi, najważniejszymi klientami danego produktu):

– burzę mózgów, w której zazwyczaj bierze udział od 6 do 10 osób, problem powinien być ściśle określony, a sesja nie powinna trwać dłużej niż godzinę (efektywne przeprowadzenie burzy mózgów wymaga zachowania czterech zasad: wykluczenie krytyki, popieranie pomysłowości, zachęcanie do tworzenia wielu pomysłów oraz do łączenia i ulepszania pomysłów).

Pomysły, które w ogólnej ocenie okazały się dobre, muszą być następnie przesłane do dokładniejszego przeanalizowania.

Bez kategorii