Inne macierze analizy portfelowej

Inną, bardziej złożoną metodą analizy portfelowej jest macierz ADL. Została ona skonstruowana w latach 70. w firmie doradczej A.D. Little Inc. Macierz ADL jest skonstruowana na podstawie dwóch zmiennych:

– stopnia konkurencyjności produktu lub pozycji konkurencyjnej firmy (jak w przypadku macierzy General Electric),

– stopnia dojrzałości produktu (przemysłu, rynku) zgodnie z cyklem jego życia.

Zgodnie z założeniami twórców tej metody, sukces rynkowy przedsiębiorstwa wypływa z innowacji produktowych. Właśnie innowacje produktowe pozwalają na rozwój firmy jako całości, wyróżniają ją spośród konkurentów i umożliwiają przewodzenie na rynku.

Macierz ADL pozwala na takie kształtowanie portfela produktów, aby mieć zarówno produkty przyszłościowe, jak i dojrzałe, które pozwalają na finansowanie innowacji oraz pokrycie kosztów wprowadzania nowych produktów na rynek.

Rozwinięciem macierzy General Electric i macierzy ADL jest macierz cyklu życia produktu. Została ona opracowana przez Ch.W. Hofera. Metoda ta ma zastosowanie w dużych korporacjach przemysłowych, dysponujących kilkoma tysiącami produktów. Tam też została przygotowana. W takich warunkach nie można było zastosować dotychczasowych macierzy analizy portfelowej, w których każdy produkt był ujmowany oddzielnie. Istotą tej metody jest:

– wydzielenie w przedsiębiorstwie strategicznych jednostek organizacyjnych (jednostki te tworzy się w celu lepszej identyfikacji konkurencji, dostawców i nabywców):

– określenie pozycji konkurencyjnej każdej z wyodrębnionych strategicznych jednostek organizacyjnych:

– ustalenie miejsca każdej strategicznej jednostki organizacyjnej na krzywej cyklu życia produktu.

Strategiczne jednostki organizacyjne są wyodrębnionymi częściami organizacji, mają zidentyfikowanych konkurentów, działają na zewnętrznych rynkach i mają własne strategie działania. Jednostki te mogą, lecz nie muszą, wchodzić w skład formalnej struktury organizacyjnej, tzn. mogą odpowiadać bezpośrednio wydziałom czy komórkom organizacyjnym lub być tylko ich częściami.

Bez kategorii