Warunki sukcesu nowego produktu

– Do najważniejszych warunków decydujących o sukcesie nowego produktu zalicza się:

– zapewnienie odpowiednich środków finansowych,

– powiązanie strategii nowego produktu z całym procesem planowania strategicznego firmy,

– stworzenie odpowiednich struktur organizacyjnych dla zarządzania rozwojem nowych produktów.

Strategia nowego produktu jest ściśle związana z problemem zyskowności. Firmy, które nastawiają się na rozwój nowych produktów (liderzy rynkowi), osiągają różne korzyści. Nowe produkty zapewniają większy wzrost sprzedaży, przynoszą profity z tytułu bycia pierwszym na rynku, pozwalają na zdobywanie doświadczenia w działalności marketingowej będącej efektem wprowadzania nowości. Zdarza się, że nowy produkt nie zostanie zaakceptowany przez rynek. Jest to jeden z elementów ryzyka w strategii rozwoju nowego produktu. Najbardziej powszechnymi przyczynami niepowodzeń nowych produktów są:

– brak badań rynku lub fałszywa identyfikacja potrzeb klientów, zbyt małe pole testowania, przesadnie optymistyczne prognozy potrzeb rynku i jego akceptacji:

– problemy techniczne związane często z projektowaniem i produkcją:

– nieodpowiedni czas wprowadzenia nowego produktu na rynek, może nastąpić zmiana potrzeb rynku przed wprowadzeniem lub w trakcie wprowadzania nowego produktu, firma wchodzi na rynek zbył wcześnie lub zbyt późno z punktu widzenia cyklu życia produktów:

– nieodpowiednie zaangażowanie się zarządu firmy w proces rozwoju i wprowadzania nowego produktu na rynek:

– błędne dokonanie segmentacji rynku:

– niedocenianie reakcji konkurencji:

– zbyt dalekie odejście od technicznych i marketingowych ekspertyz, będących do dyspozycji firmy:

– nieodpowiednia znajomość kosztów, nieliczenie się z nimi, zła kalkulacja kosztów.

Bez kategorii