Selekcja pomysłów

Na tym etapie procesu rozwoju nowego produktu pomysły są przeglądane, oceniane oraz następuje wybór kilku najbardziej atrakcyjnych i jednocześnie możliwych do realizacji z technicznego punktu widzenia pomysłów. Przy selekcji pomysłów decydujące znaczenie mają kryteria nawiązujące do planowanych celów przedsiębiorstwa, jego zasobów oraz możliwości i umiejętności. Do oceny pomysłów nowych produktów moż na wykorzystać następujące kryteria rynkowe i finansowe związane z produktem:

– poziom zaspokojenia określonych nowych potrzeb klientów:

– powiązanie z produkcją i marketingiem firmy:

– możliwości wykorzystania zasobów i kwalifikacji pracowników firmy:

– zapewnienie zysków firmie w długim okresie:

– czas i poziom kosztów rozwoju technicznego pomysłu na nowy produkt i jego produkcji:

– poziom oczekiwanej stopy zwrotu.

Analiza poziomu wag poszczególnych kryteriów oceny pozwala ustalić, czy dany pomysł nowego produktu jest zgodny z celami, strategią i zasobami przedsiębiorstwa. Należy odrzucić pomysły, których wartość, według przyjętej skali ocen, znajduje się poniżej dopuszczalnego minimalnego poziomu. Osoby dokonujące selekcji pomysłów powinny mieć na uwadze możliwość popełnienia dwóch rodzajów błędów:

– błąd odrzucenia dobrego pomysłu:

– błąd przyjęcia złego pomysłu.

Klasycznymi przykładami firm, które nie uniknęły błędu odrzucenia dobrego pomysłu, są IBM i Kodak. Chester Carlson zaoferował im realizację pomysłu maszyny kopiującej, ale spotkał się z odmową. Pomysł Carlsona został natomiast przyjęty i zrealizowany przez firmę Xerox (stąd nazwa kserokopiarki), od wielu lat odnoszącą sukcesy na rynku urządzeń biurowych.

Błąd przyjęcia złego pomysłu jest popełniany wtedy, kiedy slaby pomysł przechodzi do następnych etapów procesu rozwoju nowego produktu. Po wprowadzeniu go na rynek okazuje się, że produkt nie spełnia oczekiwań finansowych i prestiżowych firmy. Poziom niepowodzenia nowego produktu na rynku może być różny, zależnie od skali strat poniesionych przez przedsiębiorstwo. Wyróżnia się całkowite, częściowe łub względne niepowodzenie produktu. O całkowitym niepowodzeniu nowego produktu należy mówić wtedy, kiedy jego sprzedaż na rynku nie pokrywa całkowitych kosztów zmiennych. Z częściowym niepowodzeniem nowego produktu firma ma do czynienia, gdy jego sprzedaż pokrywa wszystkie koszty zmienne, ale tylko część kosztów stałych. Natomiast względne niepowodzenie produktu oznacza, że przynosi on zysk, ale jego poziom jest niższy od oczekiwanego (zaplanowanego).

Firmy powinny opracowywać własne, szczegółowe systemy selekcji pomysłów, aby ustrzec się w ten sposób od błędów i strat finansowych. Należy jednak podkreślić, że nie zawsze jest to skuteczne.

Bez kategorii