Rola zarządu firmy

Decyzje związane z zarządzaniem produktami w przedsiębiorstwie są bardzo ważne i skomplikowane, czego dowodem są liczne problemy wielu firm, które nie potrafią dostosować swojej oferty do potrzeb klientów. Najczęściej przyczyną tego jest nieodpowiednia organizacja firmy, niedostateczny przepływ informacji między różnymi szczeblami zarządzania, występowanie struktur nieformalnych, a także niekompetentny personel. Zadaniem zarządu firmy jest zbudowanie takiego systemu zarządzania, który pozwalałby na kontrolowanie produktu oraz dawałby jednocześnie możliwość decydowania i działania menedżerom odpowiedzialnym za te instrumenty marketingu, które są związane z produktem.

Często jest tak, że za planowanie obecnych i rozwój nowych produktów w przedsiębiorstwie jest odpowiedzialny albo dyrektor, albo kilka osób z zarządu. Bez względu na to, czy odpowiedzialność jest, czy też nie jest jasno określona, pracownicy na wyższych stanowiskach muszą mieć ostateczny głos w podejmowaniu decyzji dotyczących produktów. Jest to konieczne, ponieważ zależności między osobami zaangażowanymi w proces podejmowania decyzji — i to zarówno między działami, jak i w ramach odpowiedniego działu firmy – są wielorakie.

Narzuca to potrzebę udziału zarządu w podejmowaniu decyzji dotyczących produktu. Tylko on bowiem ma władzę i możność integrowania zamierzeń dotyczących produktu z celami całego przedsiębiorstwa.

Może jednak powstać problem wynikający z faktu, iż każdy dział ma własne szczególne interesy związane z produktem, nie zawsze zgodne z interesami innych komórek organizacyjnych firmy. Na przykład dział marketingu, najczęściej silnie zorientowany na sprzedaż, jest zainteresowany tylko tymi produktami, które przyczyniają się do wzrostu sprzedaży i zysku firmy. Osoby zarządzające marketingiem w firmie zawsze będą miały na względzie dostępne zasoby, zyski czy cele firmy. Natomiast dział produkcji, zorientowany na rozwiązania techniczne, jest najczęściej zainteresowany tylko technicznymi aspektami produktu zdarza się, że nawet neguje znaczenie zaspokajania potrzeb klientów. Potrzeba włączenia zarządu firmy w proces podejmowania ostatecznych decyzji jest zatem oczywista.

Najczęściej członkowie zarządu nie zajmują się szczegółowymi problemami związanymi z produktem, ponieważ ich czas jest ograniczony. Za decyzje dotyczące produktu jest zwykle odpowiedzialny personel niższego szczebla. To on dostarcza raporty dla zarządu. W małej firmie funkcję tę może pełnić jedna osoba, natomiast w dużej za produkt jest odpowiedzialny odpowiedni dział bądź departament. W tablicy 9 przedstawiono zakres decyzji podejmowanych na poszczególnych poziomach zarządzania produktem.

Bez kategorii