Powiązania specjalisty ds. produktu (marki)

Istotna jest również intensywność współpracy między menedżerami. W wielu firmach niedostateczna współpraca może się przyczynić do nieosiągnięcia zamierzonych celów. Jest to zwłaszcza prawdziwe wtedy, kiedy odpowiedzialny za produkt (markę) menedżer nie ma wystarczających uprawnień do efektywnego wykonywania swoich obowiązków. Firma Procter and Gamble ominęła te zagrożenia, wprowadzając stanowisko specjalisty ds. produktu, i osiągnęła na rynku ogromny sukces.

Rysunek 24 ilustruje strukturę organizacyjną dużej firmy, w której istnieje stanowisko specjalisty ds. produktu. Jak można zauważyć, specjalista ds. produktu podlega dyrektorowi ds. marketingu, który z kolei podlega wiceprezesowi lub prezesowi firmy. Specjalista ds. produktu podejmuje decyzje dotyczące strategii produktu.

Rysunek 25 w ogólnym zarysie pokazuje typowe obowiązki i zadania specjalisty ds. produktu. Ponadto powinien on kontrolować fundusze przeznaczone na realizację strategii obecnego i nowego produktu.

Specjalista ds. produktu otrzymuje znaczącą pomoc przy podejmowaniu decyzji ze strony innych działów przedsiębiorstwa – zwłaszcza sprzedaży, produkcji, finansów i reklamy. Wszystkie decyzje muszą być uzgodnione z zarządem, zanim będzie można prowadzić działania związane z produktem.

Bez kategorii