Macierz atrakcyjności produktu (branży)

Firma General Electric opracowała z pomocą BCG i McKin- sey and Co. macierz atrakcyjności produktu (branży: rysunek 18), dzięki której w znacznym stopniu zostały wyelimino- wane ograniczenia występujące w macierzy BCG. Oś pionowa macierzy przedstawia atrakcyjność branży, a jeśli analizie jest poddany produkt lub linia produktów, to oś tę można nazwać atrakcyjnością produktu. Czynniki, które ją determinują, to:

– tempo wzrostu sprzedaży,

– pojemność rynku,

– stopa zysku,

– natężenie konkurencyjności,

– cykliczność i sezonowość,

– oszczędności z tytułu skali produkcji,

– pozycja produktu w cyklu jego życia,

– struktura dystrybucji,

– sytuacja finansowa klientów,

– ceny rynkowe,

– popyt na produkt.

Na osi poziomej przedstawiono siłę konkurencyjną firmy lub, inaczej mówiąc, jej zdolność do konkurowania na rynku lub w danej branży. Czynniki, które ją determinują, to:

– względny udział w rynku,

– konkurencyjność cenowa,

– jakość produktu,

– znajomość klienta (rynku),

– efektywność i geografia sprzedaży,

– dogodność lokalizacji,

– wizerunek produktu,

– zdolności technologiczne,

– efektywność reklamy i promocji.

Zależnie od sytuacji lista czynników mierzących siłę konkurencyjną firmy oraz atrakcyjność produktu (branży) może być rozszerzona o inne, które z punktu widzenia danego menedżera są istotne. Obie osie są podzielone na trzy odcinki, ich przecięcie daje nam dziewięć pól, które z kolei pogrupowano w trzy strefy.

Bez kategorii