Kryteria związane z produktem

Aby rozwój nowego produktu był uwieńczony sukcesem, przedsiębiorstwo musi także stworzyć odpowiednią organizację, w znacznym stopniu warunkującą efektywne zarządzanie procesem innowacji. Na każdym etapie tego procesu przedsiębiorstwo musi wykorzystać najlepsze koncepcje i narzędzia analityczne. Nawet najlepszy pomysł na nowy produkt może nie odnieść sukcesu, jeżeli będzie realizowany przez niekompetentne osoby, źle zorganizowane i zarządzane.

Odpowiednie rozwiązania organizacyjne dotyczące zarządzania produktem przedstawiono w rozdziale następnym. Proces rozwoju nowego produktu jest różny zależnie od przedmiotu działalności firm oraz branży, w której one działają.

Chociaż inaczej przebiega on w różnych firmach, to najczęściej składa się z ośmiu etapów. Na poszczególnych etapach są analizowane, oceniane i przeprowadzane główne działania marketingowe związane z tym procesem. Ważne jest ustalenie kryteriów oceny potencjalnych nowych produktów oraz przygotowanie standardowego formularza ułatwiającego ich analizę. Do oceny potencjalnych nowych produktów' można wykorzystać np. kryteria związane z produktem, kryteria rynkowe oraz kryteria finansowe.

Kryteria związane z produktem są przykładowo następujące: niepowtarzalność produktu, wykorzystanie istniejących już możliwości i umiejętności przedsiębiorstwa, pozycja patentu (innowacyjność nowego rozwiązania), wymagania co do usług dodatkowych, elastyczność techniczna, techniczne know-how, uwarunkowania prawne, sezonowość, wpływ zmieniających się warunków ekonomicznych, wpływ na środowisko naturalne, dostępność surowców itd.

Kryteria rynkowre oceny nowego produktu powinny obejmować przynajmniej następujące czynniki: wielkość rynku, potencjalny wzrost rynku, potrzeby nabywców (klientów), wpływ na istniejącą linię produktu, wymagania dystrybucyjne, cykl życia, przewaga konkurencyjna.

Przy kryteriach finansowych dotyczących potencjalnego nowego produktu pod uwagę należy wziąć np. takie czynniki, jak koszty wprowadzenia na rynek, poziom zysków, efekty przepływu gotówki, czas zwrotu poniesionych nakładów, wielkość zwrotu nakładów.

Do oceny poszczególnych, głównych grup kryteriów można zastosować skalę stopniową dwubiegunową, np. bardzo słaby – 1, słaby – 2, dostateczny – 3, dobry – 4, bardzo dobry – 5. Wyróżnia się następujące etapy procesu rozwoju nowego produktu :

Bez kategorii