Faza wzrostu sprzedaży produktu

Przedsiębiorstwo powinno zmierzać do przedłużania tej fazy cyklu życia produktu, ponieważ jest to okres uzyskiwania dużych korzyści. Wzrost wielkości sprzedaży, liczby nabywców oraz budowanie lojalności względem produktu wymagają zwiększania wysiłków firmy w kierunku podnoszenia jakości produktu. Coraz lepsza jakość umacnia pozycję produktu na rynku i tworzy jego pozytywny wizerunek u konsumentów. Istotne jest także udoskonalanie produktu przez wprowadzanie nowych, dodatkowych cech, a także nowych modeli. Nowe modele oraz nowe cechy produktu aktywizują kolejne segmenty rynku, wpływając tym samym na dalszy wzrost sprzedaży.

Doskonalenie i ulepszanie produktu umożliwiają przechodzenie do kolejnych segmentów rynku, z uwzględnieniem zarówno kryteriów przestrzennych, jak i demograficznych, ekonomicznych lub społecznych.

Ważnym obszarem działania jest kształtowanie strategii dystrybucji. O ile w fazie wprowadzania produktu na rynek jest stosowana dystrybucja selektywna, o tyle w fazie wzrostu dystrybucja powinna być coraz bardziej intensywna. Producent powinien zintensyfikować działania wobec hurtowników i deta- listów. W końcowej fazie wzrostu produkt powinien być łatwo dostępny we wszystkich tych kanałach dystrybucji, gdzie pojawia się potencjalny jego nabywca.

W strategii promocji istotne jest przesunięcie akcentów z uświadamiania konsumentom istnienia produktu do budowania ich lojalności wobec produktu. Strategia cen zależy od wskaźnika elastyczności cenowej popytu. W wypadku wysokiej wrażliwości na ceny ich obniżanie może przynieść pozytywne efekty w postaci rozszerzania rynku i wzrostu sprzedaży.

Przykładem bardzo dobrze ilustrującym strategię firmy w etapie wzrostu sprzedaży produktu mogą być działania Wytwórni Wyrobów Tytoniowych w Poznaniu, związane z wprowadzeniem na rynek papierosów Mars. W roku 1989 WWT opracowała nowy rodzaj papierosów, adresowany do określonego segmentu rynku – osób palących papierosy lepsze jakościowo, nieco droższe, ładnie opakowane. Po wprowadzeniu produktu na rynek w fazie wzrostu zostały podjęte działania mające na celu jej przedłużenie. Faza wzrostu rozpoczęła się w 1992 roku i trwa nadal.

Bez kategorii